มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ ประจำปี 2565


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 มกราคม 2566 , 07:50:59     (อ่าน 483 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ ประจำปี 2565จำนวน 4 ราย ได้แก่ปริญญากิตติมศักดิ์ 3 รายศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์  รองศาสตราจารย์พิเศษกฤษฎา เสกตระกูล  และรองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์  รางวัลรัตโนบล  จำนวน1 รายได้แก่ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชยซึ่งเข้ารับพระราชทาน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน กล่าวแสดงความยินดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชาอธิการบดี กล่าวเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิโดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชาอธิการบดี กล่าวถึงคุณูปการและเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4ท่าน ดังนี้

              ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2545 - 2563 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและพัฒนางานด้านแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ เป็นผู้ร่วมจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่าง ๆอาทิ ได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 48 ปูชนียแพทย์ จากแพทยสภา นอกจากนี้ ท่านเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการแต่งเพลง โดยใช้นามแฝงที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก คือ วราห์ วรเวช ได้รับรางวัล อาทิ รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาแพทยศาสตร์และวิชาชีพแพทยศาสตร์ มาเป็นเวลายาวนานกว่า 50 ปี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความทุ่มเท เสียสละ ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอเนกประการ

                รองศาสตราจารย์พิเศษกฤษฎา เสกตระกูลเป็นกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านได้ขับเคลื่อนงานบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ผ่านโครงการที่สำคัญต่าง ๆ ครอบคลุมเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคารในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันโดยมีผลงานที่ทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน มีความทุ่มเทอุทิศตนในการบริหารงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาล และดำรงตำแหน่งสำคัญในงานด้านวิชาการและวิชาชีพการพยาบาลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลให้แก่รัฐบาลภูฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศภูฐาน เป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาทิเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่าง ๆ อาทิ รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” พ.ศ. 2558 และได้รับรางวัล รัตโนบล ประจำปี 2562 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านมีคุณูปการต่อการศึกษาพยาบาลศาสตร์และวิชาชีพพยาบาล มาเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี โดยมีผลงานที่ทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

               รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย เป็นผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2563 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความเป็นครูและนักวิชาการที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความทุ่มเท เสียสละ ท่านได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่าง ๆ อาทิ รางวัลครุฑทองคำในฐานะผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นท่านมีคุณูปการต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี จนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          โอกาสนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4ท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึก และขอบคุณ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร บุคลากร ที่ร่วมยินดีในงานสำคัญในครั้งนี้ด้วย

                                                       งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ข่าว  
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :