มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พญ.สุธารัตน์ สาธุการ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 ม.อุบลฯ รางวัลพระราชทานบัณฑิตแพทย์ดีเยี่ยม ปี2565


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 25 ธันวาคม 2565 , 21:44:57     (อ่าน 1,289 ครั้ง)              อีกหนึ่งความภาคภูมิใจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แพทย์หญิงสุธารัตน์ สาธุการ แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้รับรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเยี่ยม ประจำปี 2565 โดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในลำดับต่อไป

          แพทย์หญิงสุธารัตน์ สาธุการ หรือ “หมอน้ำตาล” ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นบุตรของ นายทวีศักดิ์ สาธุการ  และนางสัญลักษณ์ สาธุการ รับราชการครู โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  “หมอน้ำตาล” นอกจากรับผิดชอบทำหน้าที่ในการเรียน ยังเป็นบัณฑิตนักกิจกรรม จิตอาสาช่วยเหลือสังคม และชุมชนมาโดยตลอด และในกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิตแพทย์หญิงสุธารัตน์ สาธุการ ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย รางวัล“กันเกราทอง” ผลการเรียนสูงสุด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 3.67 เกียรตินิยม อันดับ 1

            ด้านผลงานและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “หมอน้ำตาล” ได้รับรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาจากบัณฑิตผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมตลอดหลักสูตร เกียรตินิยม อันดับ 1 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตน เพื่อส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ  และช่วงระหว่างศึกษา “หมอน้ำตาล” มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ งานวิจัยด้าน medical education and clinical research in COVID-19 pandemic ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 19 หรือ CPIRD conference 2020 โดยงานวิจัยดังกล่าวมีชื่อเรื่องว่า "การเปรียบเทียบความสามารถในการประเมินภาวะทุพโภชนาการระหว่างการใช้ Nutrition alert form และ  GILM criteria ในผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์"  ซึ่งถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกในประเทศไทยเลยทีเดียวที่มีการศึกษาถึงแบบประเมินชนิดนี้ และยังได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทปากเปล่า (oral presentation) เนื่องในงานวันมหิดล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อีกด้วย

            นอกจากนี้ “หมอน้ำตาล” ยังเป็นผู้ได้คะแนน การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 : Nation license step 1 คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 นับว่าอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ

            แพทย์หญิงสุธารัตน์ สาธุการ หรือ “หมอน้ำตาล” กล่าวถึงความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเยี่ยม ประจำปี 2565 และอีกหนึ่งความภูมิใจคือการได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวลา 6 ปี ในการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มีความเข้มข้นของหลักสูตร และกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกัน รักษาโรคไปพร้อมกับชุมชน ทำให้บัณฑิตได้รับการปลูกฝังให้เป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ ดังปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก(พระราชบิดา) ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ทุกท่าน ทั้งในคณะ ชั้นคลินิก และพรีคลินิก ที่ถ่ายทอดความรู้ หล่อหลอมให้ลูกศิษย์ทุกคนได้เติบโตมาเป็นบัณฑิตแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างภาคภูมิในวันนี้ ขอบคุณจากหัวใจ

                                                                 เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :