มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ หารือกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 ธันวาคม 2565 , 13:23:35     (อ่าน 548 ครั้ง)            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าพบ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของกระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องรับรองกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

          โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความพร้อมในเป็นแหล่งฝึกอบรม/ศึกษา/ศึกษาดูงานในพื้นที่ภูมิภาคของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญสู่เวทีระหว่างประเทศ ในสาขาโดดเด่นซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเขมราษฏร์ธานี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การดูแลผู้สูงวัยและการดำเนินงานผู้สูงอายุ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้เรื่องการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมสำหรับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้รับทุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย 

           โดยในอดีตที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยดำเนินการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาผู้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐบาลไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากับสถาบันอุดมศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนพัฒนาการอุดมศึกษาโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียกับ ม.จำปาสัก ม.สะหวันนะเขต ม.แห่งชาติพระตะบอง รวมถึงจัดการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอบรม รวมถึงการบริการวิชาการที่ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้แก่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อาทิ ดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก ผ่านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมง กิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านวิชาการและภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์ การพัฒนาห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมครูพี่เลี้ยงเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่รัฐบาลไทยส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน ในสาขาวิชา Information Technology Professional และ สาขา Product Design เป็นต้น

            ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :