มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติบัณฑิต ม.อุบลฯ รุ่นที่31 มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตกันเกราทอง และบัณฑิตนักกิจกรรม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 25 ธันวาคม 2565 , 12:39:36     (อ่าน 951 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและเชิดชูเกียรติบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่ และรางวัลเหรียญกันเกราทอง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมมอบเกียรติบัตร และช่อดอกไม้แสดงความยินดี ซึ่งจัดโครงการภายหลังการฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา

            สำหรับ โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และเชิดชูเกียรติบัณฑิต ซึ่งแบ่งเป็นการมอบโล่และช่อดอกไม้ให้ศิษย์เก่าดีเด่น  มอบเหรียญ“กันเกราทอง” บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 ผู้มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละคณะ และเชิดชูเกียรติบัณฑิตนักกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับพี่บัณฑิต พร้อมชมการแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียง จากตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ    

บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 “กันเกราทอง”จำนวน 12 ราย ดังนี้

          บัณฑิตชัยอนันต์  สัจจาวาท       คณะเกษตรศาสตร์        ผลการเรียน 3.96

          บัณฑิตปราโมทย์  พลศักดิ์        คณะวิศวกรรมศาสตร์     ผลการเรียน 3.98

          บัณฑิตอภินันท์   ภูแก้ว            คณะวิทยาศาสตร์         ผลการเรียน 4.00

          บัณฑิตสุภิญญา  พูลเพิ่ม          คณะเภสัชศาสตร์          ผลการเรียน 3.96

          บัณฑิตวิชญาพร   เชาว์ศรีกุล    คณะศิลปศาสตร์           ผลการเรียน 3.99

         บัณฑิตเกวลิน   ศิริแสงเลิศ        คณะบริหารศาสตร์        ผลการเรียน 3.98

         บัณฑิตพรพิมล  วงศาสตร์         คณะนิติศาสตร์             ผลการเรียน 3.78

         บัณฑิตจันทร์จิรา  แสงมูล         คณะรัฐศาสตร์              ผลการเรียน  4.00

         บัณฑิตกฤติญา  เส็งนา            คณะพยาบาลศาสตร์      ผลการเรียน  3.69

         บัณฑิตอสมาภรณ์  อาสนรัตนจินดา       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลการเรียน 3.90

         บัณฑิตอมลรุจี  ชาญพิพัฒน์ไพบูลย์        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลการเรียน 3.90

         บัณฑิต แพทย์หญิงสุธารัตน์ สาธุการ     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลการเรียน 3.67  

บัณฑิตนักกิจกรรม ได้แก่ นางสาววณิชชา  สงวนบุญ อดีตประธานสภา นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 3 ราย ได้แก่

        ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  (กันเกราช่อที่ 20) 

        ศิษย์เก่าดีเด่น  ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบันได้แก่ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์  (กันเกราช่อที่ 7)

        ศิษย์เก่าดีเด่น  ด้านผลงานดีเด่นได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.เชาวลิต มณฑล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์  (กันเกราช่อที่ 16)

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

                                                          เทอดภูมิ  ทองอินทร์   นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :