มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดี ม.อุบลฯ กล่าวแสดงความยินดี บัณฑิต รุ่นที่ 31 ยึดมั่นอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี และสำนึกดีต่อสังคม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 21 ธันวาคม 2565 , 16:19:58     (อ่าน 1,169 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดี กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 31 ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,842 ราย โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการบัณฑิต ได้ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา  

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต ความว่า การเป็นบัณฑิต หมายถึง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยได้ติดอาวุธทางปัญญา หล่อหลอมความเป็นคนดี มีศีลธรรมจรรยาบรรณให้แก่ท่าน เพื่อเป็นเกราะภูมิคุ้มกันในการประกอบวิชาชีพและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างไรก็ตาม การสำเร็จการศึกษา เป็นเพียงการเริ่มต้นของชีวิตการทำงานเท่านั้นซึ่งพบว่ายากกว่าชีวิตการเรียนมากมาย บัณฑิตจึงควรต้องรู้จักการปรับตัว มีศิลปะในการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา มีความรอบคอบและอดทน และใช้ความรู้ความสามารถของตน เพื่อพัฒนางานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสมดุล และควรเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิตสนใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่ ความรู้และทักษะที่ได้รับไปจากมหาวิทยาลัยในวันนี้ จะเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ต่อไปได้อีกอย่างกว้างขวาง ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ บัณฑิตพึงหมั่นพัฒนาคุณลักษณะที่ดีภายในตน คือ คุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบต่อหน้าที่ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรต้องพัฒนาบุคลิกลักษณะที่ดี อันเป็นอัตลักษณ์สามประการ คือ “สร้างสรรค์ สามัคคี และสำนึกดีต่อสังคม” การที่บัณฑิตมีองค์ความรู้ที่ดี ประกอบกับมีบุคลิกลักษณะที่ดีเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บัณฑิตที่มีความรู้คู่กับความดี จึงจะเป็นบัณฑิตที่แท้ที่สามารถเกื้อกูลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างแท้จริงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวข้ามพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปสู่ความสําเร็จในอาชีพท้ายที่สุด ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีหน้าที่การงานที่ดี ประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไป

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิต รุ่นที่ 31 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :