มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 ธันวาคม 2565 , 09:55:13     (อ่าน 1,297 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ

รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565

-----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์ ที่ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ โดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 แก่บุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติหรือนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางอันส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร สังคมประเทศชาติหรือนานาชาติ โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์ เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2493 ปัจจุบันอายุ 72 ปี สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2515 Master of Art Program in Nursing StudiesจากMassey University ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2522 และ Doctor of EducationProgram in Curriculum andInstruction จาก University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2528 เข้ารับราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2516 ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาซึ่งรับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ ระหว่าง พ.ศ. 2532 - 2534 ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2535 - 2538 เป็นประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2540 - 2543 และได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2547 - 2551 และ พ.ศ. 2553 - 2561

          รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาล การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และดำรงตำแหน่งสำคัญในงานด้านวิชาการและวิชาชีพการพยาบาลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลให้แก่รัฐบาลภูฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศภูฐานในปี พ.ศ. 2553  เป็นผู้แทนสาขาพยาบาลในคณะทำงานนำร่องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและสภาวิชาชีพในการพัฒนามาตรฐานดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ และปฏิบัติงานด้านการรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กว่า 20 ปี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคเอดส์ โดยเฉพาะด้านการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ มากมายทั้งทางด้านการศึกษา การพยาบาล การบริหาร การวิจัยและการเป็นบุคคลต้นแบบที่อุทิศตนเพื่อสังคม และได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2562 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนเพื่อวิชาชีพและสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคุณูปการต่อการศึกษาพยาบาลศาสตร์และวิชาชีพพยาบาล มาเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี โดยมีผลงานที่ทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 จึงมีมติอนุมัติปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แด่ รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

-------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :