มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์พิเศษกฤษฎา เสกตระกูล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ประจำปี 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 ธันวาคม 2565 , 09:51:02     (อ่าน 1,253 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ

รองศาสตราจารย์พิเศษกฤษฎา  เสกตระกูล

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ประจำปี 2565

-----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์พิเศษกฤษฎา  เสกตระกูล ที่ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน โดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 แก่บุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติหรือนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางอันส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร สังคมประเทศชาติหรือนานาชาติ โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รองศาสตราจารย์พิเศษกฤษฎา  เสกตระกูล เกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2504 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน พ.ศ. 2525 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2534 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล พ.ศ. 2538 และจาก Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตร Doctor of Business Administration พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์พิเศษกฤษฎา  เสกตระกูล เริ่มทำงานเมื่อ พ.ศ. 2525 ในฝ่ายสินเชื่อเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด พ.ศ. 2556 - 2559 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          รองศาสตราจารย์พิเศษกฤษฎา  เสกตระกูล เป็นผู้บริหารที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ อาทิเช่น รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลงานด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หรือ ESG เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟู เพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเป็นประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างหนี้ และเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการห้องสมุดมารวย แหล่งเรียนรู้สำหรับนักลงทุนทั่วไป เป็นผู้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investory) โครงการห้องเรียนนักลงทุน และเป็นวิทยากรให้กับสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ อาทิเช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดโครงการ SET-Unet ในการขับเคลื่อนการแข่งขัน Young Financial Stars Competition (YFS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2565 เพื่อสร้างนักการเงินรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเยาวชนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC) ในมหาวิทยาลัย 7 แห่งในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีการเข้าใช้ทรัพยากรกว่า 18,000 ครั้งต่อปี และเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2560 โดยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานแล้วกว่า 18 รุ่น จำนวน 1,850 คน

          รองศาสตราจารย์พิเศษกฤษฎา  เสกตระกูล เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน โดยมีผลงานที่ทรงคุณค่าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสามารถนำความรู้ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอด บริหารงานและพัฒนาองค์กรในภาคธุรกิจการเงินและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุ่มเทอุทิศตนในการบริหารงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยเหตุนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 จึงมีมติอนุมัติปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน แด่ รองศาสตราจารย์พิเศษกฤษฎา  เสกตระกูล เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

-------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :