มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 , 10:31:29     (อ่าน 878 ครั้ง)             สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖5 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 9 ราย ดังนี้

          1. นายฉัตรชัย กันยาวุธ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565

          2. นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565  

            3. นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564

          4. นายปฐวี โชติอนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ อนุสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565

          5. นายปิยณัฐ สร้อยคำ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

          6. นางสาวแพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
จิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565

          7. นายสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการตั้งแต่วันที่
5 พฤษภาคม 2565

          8. นายนักรบ จินาพร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565

          9. นายปรัชญาพร วันชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :