มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 , 10:59:36     (อ่าน 1,175 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 จัดงานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2565

--------------------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ ทุกชมรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2565” เพื่อร่วมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ลานสันทนาการ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานและ นางสาวอริศรา  แก่นลา ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารประจำคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน และบุคลากรโดยรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมพิธีเปิดและลอยกระทง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

        นางสาวอริศรา  แก่นลา ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2565 ขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สำคัญอันแสดงถึงความกตัญญู รู้คุณต่อแม่น้ำที่เราได้ใช้และบริโภค ในการนี้ เพื่อให้ชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้มีความสัมพันธ์อันดี ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมลอยกระทง การประกวดนางนพมาศ ชุดการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงจากชมรมกันเกราบันเทิงศิลป์ ชุดที่ 1 รำสืบสานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้ และชุดที่ 2 รำเชิดชูมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 32 ปี ยิ่งอยู่ ยิ่งรัก พร้อมชมการแสดงจากสโมสรคณะ/วิทยาลัย และชมรมต่าง ๆ ตลอดงาน ซึ่งผลตอบรับดีมากได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและร่วมชมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานจำนวนมาก

          สำหรับผลรางวัลการประกวดนางนพมาศ “งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2565” ได้รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกาดนางนพมาศ ผลปรากฏว่า นางสาวกัญญาวีร์  จันทรเพ็ชร ผู้เข้าประกวดเบอร์ 8 นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับสายสะพายและเงินรางวัล 5,000 บาท นายโชคพัฒนา  ชัยชนะ ผู้เข้าประกวดเบอร์ 4 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับสายสะพายและเงินรางวัล 4,000 บาท นางสาวปณิดา  ต้นสวรรค์ ผู้เข้าประกวดเบอร์ 12 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับสายสะพายและเงินรางวัล 3,000 บาท นายกฤตยชญ์  คำศรี ผู้เข้าประกวดเบอร์ 9 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รับสายสะพายและเงินรางวัล 1,500 บาท นางสาวกชกร  วุฒิเสลา ผู้เข้าประกวดเบอร์ 3 นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รับสายสะพายและเงินรางวัล 1,500 บาท และได้รับรางวัลขวัญใจประชาชน ได้รับรางวัลชมเชย รับสายสะพายและเงินรางวัล 2,000 บาท และ นายศักดิ์กรินทร์  กอมณี ผู้เข้าประกวดเบอร์ 2 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลพิเศษสวยสมบูรณ์ รับสายสะพายและเงินรางวัล 1,000 บาท

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว 
SDG Hashtag :