มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 , 10:41:57     (อ่าน 766 ครั้ง)            วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีเนื้อความประกาศดังต่อไปนี้ 

          ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้ ๑. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. นายณรงค์ สาริสุต เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓. นายธนชาติ นุ่มนนท์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๔. นางปภัสวดี วีรกิตติ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๕. นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๖. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๗. นางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๘. นายสุธรรม ปิ่นเจริญ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๙. นายอมร จันทรสมบูรณ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถ์วินัย

รองนายกรัฐมนตรี

 

  
SDG Hashtag :