มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
รมว.อว.เปิดงานแสดงผลิตผลโครงการ U2Tหนุน ม.อุบลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานราก


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 ตุลาคม 2565 , 10:25:37     (อ่าน 777 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานแสดงผลิตผลโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG and Regional Development)  เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ นำคณะ รมว.อว.เยี่ยมชมบูธแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากชุมชนจาก 45 ตำบล และการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้าน BCG ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ  ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ ลานเสาเฉลียง อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนามของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)จังหวัดอุบลราชธานี หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCGด้วยการระดมกำลังมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย นำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ อว. เพื่อไปขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการดำเนินงานในทุกตำบลของจังหวัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบดำเนินการ 125 ตำบล และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รับผิดชอบดำเนินการ 94 ตำบล รวมทั้งสิ้นจำนวน 219 ตำบล กิจกรรมในโครงการเน้นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG  ของแต่ละตำบล ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของแต่ละสถาบัน พร้อมจัดพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการ เปิดโอกาสให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นำผลิตผลมาจำหน่ายและทดสอบตลาด สร้างการรับรู้ เพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งรับฟังเสียงจากผู้บริโภคอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป

           นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้าน BCG ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค แสดงผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาและถ่ายทอดสู่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่นมาร่วมจัดแสดงบูธ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และโครงการอุบลสแควร์ เป็นต้น

          นับเป็นอีกหนึ่งโครงการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ดำเนินการตามพันธกิจและสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้าน SDG1 ขจัดความยากจน  SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  SDG9 โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม และ SDG11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

                                                             เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว

                                                             ประจักกิจ  ระวี คณะวิทยาศาสตร์/ภาพ
SDG Hashtag :