มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ UBU Pilot Plant


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 22 ตุลาคม 2565 , 00:24:23     (อ่าน 744 ครั้ง)  คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประชุมหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ UBU Pilot Plant

---------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ประจำอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มเนื้อสัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางอาภาพร  สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน และเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ UBU Pilot Plant โดยเข้าร่วมการประชุมหารือ ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมทั้งฟังการบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงาน และโครงการโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และศูนย์พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ Startupโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการ หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์

           จากนั้น ได้เดินทางไปยังโรงงานต้นแบบ อาคาร Pilot Plant ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทผักผลไม้ โดยให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร การให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่แปรรูปจากสินค้าเกษตร การให้บริการฝึกอบรมด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร และการศึกษา ดูงานด้านการผลิตและมาตรฐานการผลิต และในอนาคต อาคารที่ 3 ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะเป็นอาคารใช้ในการผลิตสมุนไพร เวชสำอาง และอาคารที่ 4 ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะเป็นกลุ่มอาคารอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :