มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สสธวท.ประกาศเกียรติคุณ อธิการบดี ม.อุบลฯ มอบรับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ระดับประเทศ ประจำปี 2565


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 ตุลาคม 2565 , 10:29:11     (อ่าน 513 ครั้ง)            สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท.) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)? จัดพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัลสหพันธ์ฯ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ระดับประเทศ ซึ่งมี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล เป็นประธานสหพันธ์ฯเป็นประธานมอบ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

        สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สสธวท.) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ริเริ่มและจัดพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัลสหพันธ์ฯ ตั้งแต่ปี 2527 มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อยกย่อง เชิดชู และ เป็นกำลังใจให้กับนักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพสตรีที่ประสบความสำเร็จและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแรงบันดาลใจ จุดประกายให้สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพในรุ่นต่อไป ในปี 2565 สหพันธ์ฯ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการสตรีนักธุรกิจสตรี และสตรีไทยผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกจากผลงาน และได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ระดับประเทศ ประจำปี 2565 พิธีประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก Renaud Meyer ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) Sarah Knibbs ผู้อำนวยการองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติบนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (UN Women) คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย

          ประวัติและผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2535 โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาเภสัชศาสตร์ เน้นด้านเภสัชจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา มีผลงานวิจัยด้านฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทย อาทิ ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน เป็นต้น ผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย  นอกจากนี้ ยังมีผลงานและความสำเร็จในด้านการบริหาร ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นหัวหน้ากลุ่มวิชา รองคณบดี และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน และอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามลำดับ

               ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มีวิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม”โดยบูรณาการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้พันธกิจในการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ    สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศผ่านการบริการวิชาการ รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จนทำให้ในปี 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับโดย Time Higher Education University Impact Ranking ในตัวชี้วัด SDG11 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อยู่ในลำดับที่ 1 ของประเทศไทย ลำดับที่ 1 ของอาเซียน ลำดับที่ 2 ของเอเชีย และลำดับที่ 34 ของโลก

                                                งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ  ข่าว
SDG Hashtag :