มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 4 ตุลาคม 2565 , 16:52:54     (อ่าน 616 ครั้ง)            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖5 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

          1. นางสาวพรทิพย์  ไววุฒิ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

          2. นายสุระ  วุฒิพรหม  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

            3. นายสมปอง  พะมุลิลา  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564

         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
SDG Hashtag :