มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประกวด UBU ทูตรู้เท่าทันสื่อ MEDIA LITERACY AMBASSADOR OF UBU


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 4 ตุลาคม 2565 , 09:59:48     (อ่าน 946 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  จัดการประกวด UBU ทูตรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy Ambassador of UBU) เฟ้นหาผู้ที่มีความรู้ เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวขน เป็นกระบอกเสียงบอกต่อสู่สังคม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             การประกวด UBU ทูตรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Ambassador of UBU เป็นการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวขน (Youth Media Literacy Development Project) ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถในความรอบรู้เรื่องสื่อ ตั้งแต่วัยเด็กรวมถึงกลุ่มเยาวชน โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือ ครู อาจารย์ และกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาด้วยกันเอง จึงได้กำหนดให้มีการพัฒนากลไกความรอบรู้เรื่องสื่อวิทยุ-โทรทัศน์สำหรับประชาชนกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและในรูปแบบการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการหรือกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน 

            โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนนี้ ดำเนินงานโดยศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของโครงการ มีสถาบันหลัก คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  บุญอาจ ประธานกรรมการโครงการ  มีเครือข่ายสถาบันเข้าร่วมพัฒนาทักษะและความสามารถในความรอบรู้เรื่องสื่อ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนเบญจะมะมหาราช โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และโรงเรียนวิจิตราพิทยา

           ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มความสามารถของนักศึกษาในความรอบรู้เรื่องสื่อ ด้วยการส่งเสริมศักยภาพให้ตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักป้องกันตนเอง สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองผ่านกระบวนความรอบรู้เรื่องสื่อและการรณรงค์ทางสังคมสอดคล้องวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

                                                    ภาพ/ข่าว หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :