มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 28 กันยายน 2565 , 13:36:40     (อ่าน 1,039 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 8 ราย ดังนี้

1. นางสาวจีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564

2. นางสาวคณิศา โชติจันทึก ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

3. นางสาวเพียงกมล มานะรัตน์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565

4. นายแพทย์ศิริพงษ์ สิระมนต์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ  จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565

5. นายแพทย์ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

6. แพทย์หญิงกิตติมา โพธิปัตชา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

7. นายแพทย์พนธกร บุญเจริญ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาจิตเวชศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

8. แพทย์หญิงเพชรลดา อาชวานันทกุล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาตจวิทยา  จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
SDG Hashtag :