มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ขอแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 กันยายน 2565 , 15:03:15     (อ่าน 874 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ ราย ดังนี้
 
 
คณะเกษตรศาสตร์
  - รศ.ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์
    ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
  - นายสมชาย  พละสาร
    ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ
  - นายหลวง รัศมี 
    ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ๒
  - นายสุรชัย  ราตรี
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ ๑
 
 
 
 
คณะบริหารศาสตร์
  - ผศ.ดร.กุลภา  โภคสวัสดิ์
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  - ผศ.ดร.สุมาลี  เงยวิจิตร
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  - ดร.รชยา  อินทนนท์
    ตำแหน่ง อาจารย์
  - นายสุภชัย  พาหุมันโต 
    ตำแหน่ง อาจารย์
 
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
  - นางสาวณิชา  ว่องไว
    ตำแหน่ง อาจารย์ 
 
 
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
  - นายสมัย  กิ่งคำ
    ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒
 
 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
  - รศ.ดร.ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล
    ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 
 
 
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  - นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา
    ตำแหน่ง อาจารย์
 
 
 
 
คณะศิลปศาสตร์
  - รศ.ดร.พจน์  ไชยเสนา
    ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
  - ดร.เหมวรรณ  เหมะนัค
    ตำแหน่ง อาจารย์
 
 
 
 
สำนักงานอธิการบดี
  - นางวิไล  วรรณคำ 
    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  - นางรติมา  จึงจิตรักษ์
    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  - นายสมภาร  มีนิยม
    ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
  - นายจิตติศักดิ์  จันดีปุน
    ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒
  - นายณรงค์  วงมั่น 
    ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๑SDG Hashtag :