มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดโครงการให้บริการคำปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 20 กันยายน 2565 , 10:53:22     (อ่าน 619 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการให้บริการคำปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินที่ดีได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 คน   ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

              ทั้งนี้ การดำเนินโครการ ดังกล่าว นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัด/ความเป็นไปได้ ในการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติงาน อันจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป         

                                                               ภาพ / นายสรายุทธ ดวงตา นักประชาสัมพันธ์

                                                                ข่าว / สำนักงานตรวจสอบภายใน
SDG Hashtag :