มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
UBU interview นาบ่อแก้จนของคนนาดี วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จแม่นยำ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 มิถุนายน 2565 , 15:05:10     (อ่าน 932 ครั้ง)  UBU interview"นาบ่อแก้จนของคนนาดี วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จแม่นยำ"

โดย ดร.ปิยะมาศ ทัพมงคล สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ปัญหาที่พบคืออะไร เราสนใจเรื่องอะไร ความสำคัญของปัญหา

          ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงมานาน แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขให้ความยากจนหมดไปได้ โครงการเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท. ได้มอบให้จัดทำโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดอุบลราชธานีและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2และมี รศ.ดร.เชาวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นหัวหน้าโครงการ และมี ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ เป็นหัวหน้าทีมวิจัย ซึ่งมีนักวิจัยร่วมทีมอีกหลายท่าน

โครงการแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จยากจนคืออะไรและอะไรบ้าง

          งานมี 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การสำรวจคนจนเป้าหมายว่าคือใคร อยู่ที่ไหน จนอย่างไร โดยวัดจากทุนการดำรงชีพ 5 ด้าน คือ ทุนทางมนุษย์ ทุนการเงิน ทุนกายภาพ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางสังคม โดยในปีแรกได้ทำการสำรวจ 6 อำเภอ คือ วารินชำราบ ดอนมดแดง เมืองอุบลราชธานี น้ำยืน ม่วงสามสิบ และเดชอุดม โดยในปีที่ 2 เราจะทำการสำรวจ 19 อำเภอที่เหลือทั้งหมด อันนี้คือความแม่นยำ ซึ่งทำให้เราทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครและอยู่ที่ไหนบ้าง

          งานด้านที่ 2 คือ การเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งในปีที่ 1 เราเลือกพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจน 3 พื้นที่ เลือกจากเงือนไข 3 ประการ คือ มีคนจนเป้าหมายกระจุกตัว มีภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่เข้มแข็ง และมีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสำเร็จ โดยการแก้ปัญหา เราจะไประดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายว่าเขาคิดว่าจะสามารถบรรเทาหรือแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างไรบ้าง อันนี้คือ สิ่งที่เราหวังว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ

เล่าเรื่องนาดีในบ่อให้ฟังหน่อย

          บ้านนาดี ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่ถูกเลือกขึ้นมาเป็นโครงการนำร่อง ได้เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย จนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า อาหารเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะข้าว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการทำนาเพื่อบริโภคแต่ไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน สาเหตุหลักก็มาจากการประสบปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ทำให้ต้องซื้อข้าวมาบริโภค ซึ่งกลายเป็นรายจ่ายประจำนอกเหนือจากการกู้เงินมาทำนา

ข้อดีข้อการปลูกข้าวในบ่อ

1.ไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ

2.ดูแลง่าย

3.ประหยัด (ไม่ต้องใช้รถไถ รถเกี่ยว)

4.ผู้สูงอายุสามารถทำได้

5.ใช้พื้นที่จำกัด

ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่าย

แม้ว่าในปัจจุบันนั้น การปลูกข้าวในบ่อไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นในครัวเรือน แต่ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้

ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ทำอะไร

          เราได้มีการส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการทั้งในระดับจังหวัด เช่น พม พมจ อบต.ท่าเมือง ระดับอำเภอ เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนในแต่ละพื้นที่

ติดตามข้อมูลได้จากที่ไหนเผื่อคนสนใจ

- เพจ Ubon together เราจะแก้จนไปด้วยกัน

- โครงการการพัฒนากองทุนส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

และเพิ่มขีดความสามารถครัวเรือนยากจนในการประกอบอาชีพ

- โครงการการพัฒนาทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

- โครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย บ้านคำนางรวย

ตำบลคำน้ำแซบ, บ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- โครงการการพัฒนาฝีมือช่างชุมชนสู่แพลตฟอร์มช่างแก้จน ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

- หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท.

รศ.ดร.เชาวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการ
SDG Hashtag :