มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ในโอกาสหารือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่านเขียน ภาษาไทย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 มิถุนายน 2565 , 14:59:38     (อ่าน 537 ครั้ง)                  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ในโอกาสหารือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่านเขียน ภาษาไทย โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำ คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกรรมการสภากาชาดไทย คุณวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ท่านผู้บริหาร และคณะ ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี หลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                โอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโครงการสำคัญคือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นแม่ข่ายของสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของบุคลากรมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ผ่านการบูรณาการ STEM Education รวมไปถึงฝึกปฏิบัติการจับใจความ การสรุปความ การพูด การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน โดยมีกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายโครงการมีจำนวน 203 โรงเรียน แบ่งเป็นครู จำนวน 4,187 คน และนักเรียนจำนวน 55,048 คน ทั้งนี้ในรายละเอียดของโครงการผู้แทนมหาวิทยาลัย นำโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จะได้นำเสนอต่อไป

                นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ยังได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อส่งเสริมและบริการวิชาการให้กับโรงเรียนต่างๆ อีกทั้งยังมีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะ/สำนัก/ต่างๆ ยังเคยให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล อาทิ การพัฒนาห้องสมุด โดยสำนักวิทยบริการ โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร โดยคณะเภสัชศาสตร์ โครงการการจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดยคณะเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

                ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและจัดการศึกษาเพื่อยกระดับทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ร่วมกับสภากาชาดไทยต่อไป
SDG Hashtag :