มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ติดตามความก้าวหน้านักศึกษาทุนบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ศึกษาหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 มิถุนายน 2565 , 13:16:08     (อ่าน 906 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ติดตามความก้าวหน้านักศึกษาทุนบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง

ศึกษาหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

--------------------------------------

           เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาวรรณ  พองพรหม หัวหน้าภาควิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี และ ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ ตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ นายศกลกฤต  ไชยโกฏิ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษาส่วนกลางจากกรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะและรับฟังการรายงานกิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราของนักศึกษาที่ได้รับทุนการยางแห่งประเทศไทย กยท. พร้อมพบปะพูดคุยติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมนักศึกษาทุนบุตรเกษตรกรชาวสวนยางของการยางแห่งประเทศไทย ที่กำลังศึกษาต่อในหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายทัพสาร  โชติชุม นางสาวสกุลทิพย์  อยู่สอน นางสาวชไมพร สุริยา  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายชานนท์  พรหมวิหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 2สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม sc112 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

          สำหรับใน ปี พ.ศ. 2565 การยางแห่งประเทศไทย กยท. ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและสถาบันการศึกษาที่ การยางแห่งประเทศไทยกำหนด ให้แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 10 ทุน ทุนละ 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ต่อเนื่องจนจบระดับปริญาตรี ระยะเวลา 4 ปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้การจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 49(5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยมี สถานบันการศึกษาและหลักสูตรสาขาที่การยางแห่งประเทศไทย กำหนดได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ จำนวน 1 ทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จำนวน 1 ทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ จำนวน 1 ทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทุน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 1 ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(เกษตรศาสตร์) จำนวน 2 ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ จำนวน 1 ทุน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
SDG Hashtag :