มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ และพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 มิถุนายน 2565 , 14:16:53     (อ่าน 652 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ และพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565โดยมี ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีนักศึกษาพิการ ทุกชั้นปีเข้าร่วมจำนวน 10 คน  และผู้ปกครอง จำนวน 3 คน จัดในรูปแบบผสมผสาน ทั้งในที่ตั้งและออนไลน์ มีการบรรยายพิเศษ กิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความมั่นใจเเละการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพิมูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS CenterUBU Disabled Student Services Center Ubon Ratchathani University หรือ DSS ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการขึ้น เพื่อดูแลให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาพิการ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการเรียน ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษพิการที่ขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 10 ราย เพื่อให้นักศึกษาพิการได้ทราบข้อมูลสวัสดิการต่างๆ เเละการให้บริการของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จในการศึกษา

           โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565  มีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน ดังนี้

          -  นักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  จำนวน  8 คน

          -  นักศึกษาพิการจิตใจหรือพฤติกรรม                     จำนวน  1 คน

          -  นักศึกษาพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย     จำนวน 1 คน

              นอกจากนี้ นักศึกษาพิการพร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมเดินทางศึกษาวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา อาทิ ศาลหลักเมือง วัดมหาวนาราม วัดหนองบัว และวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

                                                               เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลนฯ / ข่าว
SDG Hashtag :