มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 มิถุนายน 2565 , 09:13:45     (อ่าน 631 ครั้ง)            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล แก่ผู้สำเร็จการอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 48 คน พร้อมให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรมดังกล่าว พร้อมนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาในการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสุรีย์  ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
 
          พร้อมนี้ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีโอกาสที่จะจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และอยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ซึ่งจะช่วยประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งได้รับการรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ
 
           ในปีการศึกษา 2564 นี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นรุ่นที่ 6 มีผู้เข้าศึกษา จำนวน 50 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 48 คน ซึ่งจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วยการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาลตระการพืชผล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำขวาง ในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาSDG Hashtag :