มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ สกสว. ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการวิจัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 9 มีนาคม 2565 , 11:17:05     (อ่าน 820 ครั้ง)            วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บุคลากร จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต  เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน.ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สกสว. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมหารือนโยบายและทิศทางการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจทิศทางการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ ววน. กับมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในวันนี้ ซึ่งจะทำให้นักวิจัยได้เข้าใจการบริหารโครงการ สามารถนำส่งผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบ ววน. ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และเกิดประโยชน์จากการใช้งบประมาณด้าน ววน. อย่างสูงสุด

          พร้อมนี้  (สกสว.) ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) ปีงบประมาณ 2565 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์สำหรับเซนเซอร์ที่ชาญฉลาดสู่การ แก้ปัญหาในท้องถิ่น

          และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย ยังได้นำเยี่ยมชมเยี่ยมชมฟาร์มของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรีอินทรีย์ ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูง สำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์ พรหมโชติ หัวหน้าโครงการ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

 

ข่าว: นาวินี สุตัญตั้งใจ

ภาพ: เทอดภูมิ ทองอินทร์SDG Hashtag :