มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมเวทีเสวนา กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ประเด็นพหุวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี UNESCO อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 7 มีนาคม 2565 , 23:19:03     (อ่าน 1,207 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมเวทีเสวนา กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ประเด็นพหุวัฒนธรรม

เตรียมความพร้อมเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี UNESCO อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

--------------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และ ดร.คำล่า  มุสิกา อาจารย์วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการวิจัย “การสร้างสรรค์ดนตรีและศิลปะการแสดงการแสดงจากทุนทางวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนเมืองเขมราษฎร์ธานีกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยชุมชนเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน ตลอดจนสถานการณ์ในพื้นที่ สภาพปัญหา/อุปสรรค ปัจจัยแห่งความสำเร็จ อนาคตเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่การยกระดับเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านดนตรี และบทบาทสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสกับการร่วมขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านดนตรี ชมการแสดงฟ้อนรำโดย ชมรมศิลปวัฒนธรรมคนสามวัยใส่ใจสุขภาพ จากนั้น เป็นเวทีสาธารณะ (รายการสด) หัวข้อ ยกระดับเมืองเขมราษฎร์ธานีเพื่อขับเคลื่อน จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO “เมืองแห่ง ดนตรีของโลก” / ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยชุมชนเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน โดยเจาะประเด็น“เตรียมความพร้อมเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี UNESCOอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี”โดยมีผู้ร่วมรายการ ประกอบด้วย นายสมเพชร  สร้อยสระคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางวาสนา  ภาคสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางลัดดา  เจษฎาพาณิชย์ ประธานชมรมรักษ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ นายวัชรินทร์  ผุดผ่อง ประธานชมรมฮักนะเขมราฐ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  เริงธรรม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (ตัวแทนไทยพีบีเอส) นายสันติพงษ์  เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์ ตัวแทนภาคประชาชน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และตัวแทนวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย นายธนบูรณ์ชัย  อร่ามเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมเป็นวิทยากร และดำเนินรายการโดย นางสาวมยุรี  อัครบาล ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ (ถนนคนเดิน) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์โครงการงานวิจัย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี” เพื่อเสนอต่อ UNESCOภายใต้โครงการวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ

          ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในดนตรีท้องถิ่น เกิดความรัก หวงแหน อยากสืบสาน รักษาภูมิปัญญา ด้านดนตรีของท้องถิ่นไว้ พร้อมกับรับวัฒนธรรมด้านดนตรีจากภายนอกเข้ามาโดยไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง และ ผสมผสานดนตรีท้องถิ่นและดนตรีสากลอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้มีกิจกรรมด้านดนตรีร่วมกัน และเพื่อนำเสนอให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า เมืองเขมราษฎร์ธานี เป็น เมืองวัฒนธรรมด้าน ดนตรี และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับโลก จึงร่วมกับ เทศบาลตำบลเขมราฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สมัครเข้าร่วมโครงการ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) โดยหวังว่าจะพัฒนา อำเภอเขมราฐ (เมืองเขมราษฎร์ธานี) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเมืองวัฒนธรรมด้านดนตรี เพื่อขับเคลื่อน จังหวัด อุบลราชธานี ให้เป็น “เมืองแห่งดนตรีของโลก” ต่อไป

ชมรายการย้อนหลัง "เจาะประเด็นอีสาน" : เตรียมความพร้อมเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี UNESCO อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่ https://www.facebook.com/FriendThaiPBS/videos/1456613951421588

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :