มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับการสื่อสารองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 , 10:12:18     (อ่าน 1,169 ครั้ง)              ในระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวยุคใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี โดย อ.วิชุดา สายสมุทร ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และนายเพลิน วิชัยวงศ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ,เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดย ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ และ ดร.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และการออกแบบ Infographics เพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 4 และ 5 ขึ้น โดย คุณกมลวรรณ จันทป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าร่วมได้ทั้ง ณ ที่ตั้ง และผ่านทางระบบออนไลน์ zoom meeting โอกาสนี้ รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม ในครั้งนี้   

           โดยในโลกศตวรรษที่ 21 มีพัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การสื่อสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดเครื่องมือและกระบวนการสื่อสารด้วยวิธีและช่องทางใหม่ ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน การสื่อสารระหว่างกลุ่มคน ตลอดจนการสื่อสารสู่สารสาธารณะต่อสังคมในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมได้ ซึ่งการสื่อสารองค์กร คือพันธกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ต้องร่วมกันบอกเล่าและนำเสนอเรื่องราวอันดีของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ นอกจากนี้ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ ทั้งผู้รับบริการภายใน ได้แก่นักศึกษาและบุคลากร รวมไปถึง ผู้รับบริการจากภายนอก ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และประชาชน ดังนั้นการสื่อสารองค์กรผ่านบุคลิกภาพ การเขียนข่าว การใช้เสียง การสร้างความมั่นใจ จิตเป็นมิตรในการให้บริการ และการออกแบบ Infographics จึงเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญที่จะต้องพัฒนาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

           ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้การพัฒนาและยกระดับการสื่อสารองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2563-2567) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในเป้าประสงค์การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
SDG Hashtag :