มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ติด Top5 อันดับ 4 ของประเทศไทย ผลงานวิจัยทางด้านเคมี โดย Nature Index 2020


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 16 กันยายน 2563 , 21:01:13     (อ่าน 1,725 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดอันดับ 4 ของประเทศไทย และ อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลงานวิจัยทางด้านเคมี โดย Nature Index ประจำปี 2020 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ได้เผยแพร่ข้อมูลอันดับสถาบัน/องค์กรวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการวิจัยทางเคมีประจำปี 2020 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า Nature Index เป็นการจัดอันดับผลงานทางวิชาการจากฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูงซี่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยครอบคลุมวารสารวิจัยถึง 82 วารสาร ดังนั้น การที่อาจารย์ และบุคลากร รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งผลงานเข้าตีพิมพ์ในกลุ่มวารสาร ดังกล่าว ย่อมเป็นความสำเร็จทางวิชาการและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งเป้าที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”

               ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี ที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรี โท เเละเอก รวมไปถึงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกเคมี ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพทางด้านนักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษา นักวิจัย ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครู รวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบการที่อาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเคมี อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ เเละศักยภาพสูง มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ การวิจัยทั้งในระดับชาติเเละนานาชาติ โดยมีการทำงานวิจัยเเบบบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายที่เข้มเเข็ง อีกทั้งยังมีการสอน การทำวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนานักศึกษา ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตเเละดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูง พัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมที่หลากหลาย เกิดประโยชน์ เเละมีผลกระทบ (impact) สำคัญในระดับนานาชาติ และที่สำคัญองค์ความรู้ทางเคมีมีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของประเทศไทยใน ยุค 4.0อีกด้วย

              ทั้งนี้ รายละเอียดของอันดับสถาบัน/องค์กรวิจัยใน Nature Index ทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/All/global/All/score

ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ/ ข้อมูล

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :