มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 สิงหาคม 2563 , 10:44:40     (อ่าน 1,444 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น

          วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม A-B ชั้น ๒ โรงแรม U Place งานประกันคุณภาพหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประทานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร อดีตรองอธิการบดีด้านวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา และวิทยากรกลางด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. เป็น วิทยากร

          เพื่อสร้างความรู้เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning Outcome ของหลักสูตร ด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม อีกทั้งเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ในโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น โดยมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพ และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ด้าน

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา เพื่อเตรียมยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อประกอบการกำกับ ติดตามการจัดการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning Outcome ของหลักสูตร รวมถึงการเตรียมความพร้อมการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้สูงขึ้น เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป
SDG Hashtag :