คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มเงินกู้

1. แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครอง (กู้สำหรับจ่ายประกัน)

    เอกสารแนบ  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

                   2. สำเนาทะเบียนบ้าน

                  3. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 1 เดือน (กองคลังรับรอง)

    วัน/เวลา ในการยื่นกู้  :  ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.30 น.

 

2. แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน / แบบฟอร์มคนค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน

    เอกสารแนบ  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/คู่สมรส (ถ้ามี)  

                  2. สำเนาทะเบียนบ้าน/คู่สมรส (ถ้ามี)

                  3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

                  4. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 1 เดือน (กองคลังรับรอง) 

     วัน/เวลา ในการยื่นกู้  :  ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 10.00 น.

 

3. แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร / แบบฟอร์มคนค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร

     เอกสารแนบ  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/คู่สมรส (ถ้ามี)  

                  2. สำเนาทะเบียนบ้าน/คู่สมรส (ถ้ามี)

                  3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

                  4. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 1 เดือน (กองคลังรับรอง)

     วัน/เวลา ในการยื่นกู้  :  ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 10.00 น.