คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบ

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2561

- ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2559