ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุม กยศ.
     รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
     รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
แบบฟอร์ม กยศ.
     กยศ.101-แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     กยศ.102-หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
     กยศ.103-หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา
     บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม
     แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา
     กยศ.104-แจ้งเปิดบัญชี
     หนังสือขอความอนุเคราะห์นายอำเภอลงนาม
     คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL)
ดูเอกสารแบบฟอร์ม กยศ.ที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)