ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและลูกข่ายเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ,     (อ่าน 63 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนามมหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลางด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ นำห้องปฏิบัติการลูกข่ายนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบ on-site จำนวน 180 คน จากการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์
2. ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธานณสุข 
3. ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะหนัก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
4. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
ระดับ ดีเด่น จำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 คณะเภสัชศาสตร์
2. ห้องปฏิบัติการทดสอบโปรตีนและซัลเฟอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์


Search
ลิ้งค์ข่าวสาร