ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชุมสัมมนาเรื่องการนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไปใช้:ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 2


โพสโดย น.ส.เต็มศิริ ชิดดี     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ,     (อ่าน 2,059 ครั้ง)  


           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล คอนเวนชั้น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และสร้างความเข้าใจพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 สถาบันเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3

Search