คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

              สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 (ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ต่อมาปีงบประมาณ 2544 ศ.ดร.ไพฑูรย์ อิงคะสุวรรณ อธิการบดี(เดิม) ได้มอบหมายงานติดตามประสิทธิผลงานเพิ่มอีก 1 งาน ซึ่งเป็นการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตามกรอบแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของมาตร 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และใช้ชื่อว่า “งานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน”

            สภามหาวิทยาลัยการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2545 มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะให้งานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน เป็นหน่วยงานสถานะเทียบเท่ากอง มีการบริหารขึ้นตรงต่ออธิการบดี และใช้ชื่อว่า “สำนักงานประกันคุณภาพและประเมินผลภายใน” แต่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายชะลอการจัดตั้งหน่วยงานและอธิการบดีได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานของงานประกันคุณภาพฯ โดยให้ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดี ซึ่งการมอบหมายปรับเปลี่ยนตามนโยบายการดำเนินงานในปีนั้นๆ เช่น รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

          ปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน และเมื่อ พ.ศ. 2554 อธิการบดีได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานของงานประกันคุณภาพฯให้ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเมือปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยได้ปรับสถานะเป็น “สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ” ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยขึ้นตรงต่ออธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ   

 


 

วิสัยทัศน์

 

            เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และได้รับการรับรอง

      


  พันธกิจ

 1. ส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพในระดับคณะ สำนักและมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ สำนักและมหาวิทยาลัย
 3. พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ระดับคณะ สำนักและมหาวิทยาลัย
 5. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
 6. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
 7. วิเคราะห์และวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

 


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรับผิดชอบและดำเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพ ตามนโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
 2. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
 3. เพื่อทำการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินการประกันคุณภาพและการติดตามประสิทธิผลงานของมหาวิทยาลัย
 5. เพื่อทำการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานทุกหน่วยงานแล้วประมวลจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก
 6. เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย