คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)

>> แบบฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์

>> แบบฟอร์มเช่าชุดเครื่องนอนหอพักนักศึกษา

>> แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ไฟล์ Ms Word]

>> แบบฟอร์มลาป่วย/ ลาคลอดบุตร/ ลากิจส่วนตัว   [ไฟล์ Ms Word]

>> แบบฟอร์มลาพักผ่อน   [ไฟล์ Ms Word]

>> แบบฟอร์มยกเลิกวันลา  [ไฟล์ Ms Word]

>> แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

>> แบบฟอร์มใบเสนอซื้อเสนอจ้าง

>> แบบฟอร์มติดตามผลการรายงานการฝึกอบรม

>> แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตนเองและสำนักฯ