คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์ม (สำหรับนักศึกษา)

>> แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป(ไทย/อังกฤษ)

>> แบบฟอร์มแจ้งซ่อม

>> แบบฟอร์มขอย้ายห้องพัก

>> แบบฟอร์มลาออกจากหอพัก(คืนเงินค่าหอพัก) , ใบสำคัญรับเงิน ** เฉพาะกรณีลาออกภายใน 30 วัน นับจากวันที่สำนักงานหอพักประกาศเป็นวันรับรายงานตัวเข้าหอพักในปีการศึกษานั้นๆ

>> แบบฟอร์มลาออกจากหอพัก **กรณีลาออก หลัง 30 วัน นับจากวันที่สำนักงานหอพักประกาศเป็นวันรับรายงานตัวเข้าหอพักในปีการศึกษานั้นๆ

>> แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม 

>> แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน (เฉพาะนักศึกษาที่พักในหอพักปีการศึกษา 2562)

>> แบบฟอร์มเช่าชุดเครื่องนอนหอพักนักศึกษา