คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์ม (สำหรับนักศึกษา)

เนื่่องจากสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีนโยบายลดการใช้กระดาษ ดังนั้นคำร้องที่นักศึกษายื่นต่อสำนักงานฯ จะมีการส่งในรูปแบบไฟล์ เข้ามายังอีเมลล์ kamonchanok.t@ubu.ac.th เพื่อส่งเสนอเรื่องต่อผู้บริหารต่อไป ได้แก่

1. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  

2. แบบฟอร์มขอย้ายห้องพัก

3. แบบฟอร์มลาออกจากหอพัก 

** แบบฟอร์มลาออกจากหอพัก กรณีลาออกหลัง 30 วัน  นับจากวันที่สำนักงานหอพักประกาศเป็นวันรับรายงานตัวเข้าหอพักในปีการศึกษานั้นๆ (ไม่สามารถรับเงินค่าหอพักคืน)

คู่มือการเขียนคำร้อง

 

ส่วนการแจ้งซ่อมต่างๆ ภายในหอพัก และในความดูแลของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จะแจ้งซ่อมในระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (ใช้  User, Password เดียวกันกับที่ใช้เข้า Internet มหาวิทยาลัยฯ)

>> ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

 

การยื่นคำร้องรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน จะเปิดให้กรอกในรูปแบบ Google form

>> ยื่นคำร้องรับเงินประกันปีการศึกษา 2563

 

การยื่นคำร้องที่ยังต้องใช้รูปแบบกรอกแบบฟอร์มในกระดาษเช่นเดิม ได้แก่

1. แบบฟอร์มลาออกจากหอพัก(คืนเงินค่าหอพัก) , ใบสำคัญรับเงิน  

** แบบฟอร์มลาออกจากหอพักและรับเงินคืน 90% นั้น เฉพาะกรณีลาออกภายใน 30 วัน นับจากวันที่สำนักงานหอพักประกาศเป็นวันรายงานตัวเข้าหอพักในปีการศึกษานั้นๆ

2. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม 

3. แบบฟอร์มเช่าชุดเครื่องนอนหอพักนักศึกษา