คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ (สำหรับบุคลากร)

พระราชบัญญัติ

 

>> ระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ข้อบังคับ

>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557

>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552

>> ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552

>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากร พ.ศ.2558  ,  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559,   ฉบับที่ 3  พ.ศ.2559

 

 

ประกาศ

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานด้านการเงิน  การบัญชีและการพัสดุ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  การแบ่งส่วนงานภายในสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2558

 

 

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

>>  ประกาศเรื่องจำนวน คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าและรองหัวหน้าหอพักส่วนกลาง พ.ศ.2556

>> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ และอัตราค่าที่พักรับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559