คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดการความรู้

คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักฯ

การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

       แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการสร้างงานนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก

การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติที่ดีในจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

แนวปฏิบัติที่ดีในจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2560

ครั้งที่ 2/2560

ครั้งที่ 3/2560

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปประเด็นการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการประชุมการจัดการความรู้

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560