ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบ ประกาศ ด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ระเบียบ/ประกาศด้านการเงิน โครงการวิจัย
ระเบียบ ประกาศ ด้านงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
     ระเบียบ/ประกาศด้านการเงิน โครงการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
แบบฟอร์มงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
     แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอขอทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
     บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
     แบบฟอร์มเสนอขอรับการให้คำปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์
     ประกาศทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567
     ประกาศทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
     ประกาศทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
     ประกาศทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
     ประกาศทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
เงินสนับสนุนการแปล ปรับปรุงภาษาอังกฤษบทความทางวิชาการ (Manuscript) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา
     แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย
     แบบฟอร์มคณะพยาบาลศาสตร์
ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge)
     แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย
     แบบฟอร์มคณะพยาบาลศาสตร์
ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
     แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย
     แบบฟอร์มคณะพยาบาลศาสตร์
ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ
     แบบฟอร์มคณะพยาบาลศาสตร์
แบบฟอร์มงานวิจัย - สำหรับนักศึกษา