คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบ ประกาศ ด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ระเบียบ/ประกาศด้านการเงิน โครงการวิจัย
ระเบียบ ประกาศ ด้านงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
     ระเบียบ/ประกาศด้านการเงิน โครงการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
แบบฟอร์มงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
     แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอขอทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
     บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ค่าสมนาคุณตีพิมพ์บทความวิชาการระดับนานาชาติ และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
     ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ ปีงบประมาณ 2564
     ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์
     ประกาศทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
     ประกาศทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
     ประกาศทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
     ประกาศทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
เงินสนับสนุนการแปล ปรับปรุงภาษาอังกฤษบทความทางวิชาการ (Manuscript) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา
ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
     ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
     ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
แบบฟอร์มงานวิจัย - สำหรับนักศึกษา