คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มงานวิจัย - สำหรับนักศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งเอกสารจริยธรรมฉบับแก้ไข (กรณีได้รับการรับรองแล้ว)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย (สำหรับนักศึกษา)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย