ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มงานวิจัย - สำหรับนักศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งเอกสารจริยธรรมฉบับแก้ไข (กรณีได้รับการรับรองแล้ว)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย (สำหรับนักศึกษา)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ขั้นตอนการเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารงานวิจัย (สำหรับนักศึกษา)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรณีได้รับการแจ้งแก้ไข)