คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักอาศัย (อาคารหลังที่ 6) ประกาศ ณ 28 มกราคม 2564


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 28 มกราคม 2564 , 16:32:30     (อ่าน 128 ครั้ง)  


          ตามที่ งานบุคคลได้ดำเนินการประขาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร เพื่อรับการจัดสรรที่พักอาศัย ของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ซึ่งในอาคารชุดที่พักอาศัย หลังที่ 6 ปัจจุบันมีห้องว่างประเภทบุคลากรโสด จำนวน 1 ห้อง (ในส่วนที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับจัดสรร) คือ ห้อง 302 ความละเอียดทราบแล้วนั้น
 
          บัดนี้ ในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่พักอาศัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 มกราคม 2564 ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับการจัดสรรที่พักอาศัยดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักอาศัยฯ ดังนี้
 
1. รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักอาศัย 
 

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล

ผลการพิจารณาจัดสรรฯ

หมายเหตุ

1

นายไวพจน์ อุ่นใจ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ลำดับ 1

 

 
 
2. วัน เวลา การรายงานตัวเข้าพักอาศัย
 
ให้ผู้ได้รับจัดสรรที่พักลำดับที่ 1 ส่งแบบตอบรับการเข้าพักที่พักอาศัยฯ ต่องานบุคคลภาย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์) และสามารถเข้าพักอาศัยได้ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 
 
ประกาศ ณ วันที่    28   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2