ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ 2563   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งที่ 1 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
คำสั่งที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562(เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ปีงบประมาณ 2562
คำสั่งที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีเปิดหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3
คำสั่งที่ 5 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
คำสั่งที่ 6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 9.1 วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คำสั่งที่ 7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
คำสังที่ 8 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (43 รายการ)