คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อาจารย์ประจำ

หมวดวิชากฎหมายมหาชน

อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป

อาจารย์ประจำ

 

รศ.ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

อาจารย์ประจำ

(หัวหน้าหมวดวิชา)

อาจารย์สหรัฐ โนทะยะ

อาจารย์ประจำ

 

 

 

 

อาจารย์ณัฐวุฒิ คล้ายขำ

อาจารย์ประจำ

 

 

 

 

     

 

หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิริ

อาจารย์ประจำ

 

 

ผศ.มิรันตี เจียรักสุวรรณ

อาจารย์ประจำ

 

 

อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ

อาจารย์ประจำ

 

 

 
 
 

ผศ.รักขิต รัตจุมพฏ

อาจารย์ประจำ

(หัวหน้าหมวดวิชา)

 
 
 
     

 

หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ

อาจารย์ประดิษฐ์ แป้นทอง

อาจารย์ประจำ(หัวหน้าหมวดวิชา)

 

ผศ.ดิเรก บวรสกุลเจริญ

อาจารย์ประจำ

 

ศ.ตรีเนตร สาระพงษ์

อาจารย์ประจำ

 

อาจารย์ภิรมย์พร ไชยยนต์

อาจารย์ประจำ

 

 

อาจารย์มณฑิรา แก้วตา

อาจารย์ประจำ

 

 

อาจารย์ศศิวิมล เสมอใจ

อาจารย์ประจำ

 

 

     

 

หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศและนิติพัฒนบูรณาการศาสตร์

ดร.รัชกร โชติประดิษฐ์

อาจารย์ประจำ(หัวหน้าหมดวิชา)

 

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

อาจารย์ประจำ

 

ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้

อาจารย์ประจำ

 

ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี

อาจารย์ประจำ