คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผศ.รักขิต รัตจุมพฏ

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักขิต  รัตจุมพฏ

Asst.Prof. Rakkit Rattajompot

 

6209

 

ห้องพักอาจารย์ชั้น 2

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์,

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาตรี

 

อักษรศาสตรบัณฑิต เกียตินิยมอันดับสอง

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย