คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

ดร.จิรศักดิ์  บางท่าไม้  

Dr.Jirasak  Bangthamai

 

6206

 

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1

ตำแหน่ง

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

อาจารย์

 

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

  

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาเอก    

 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ปริญญาโท

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาตรี

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง