ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์ม ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
แบบฟอร์ม มคอ.3
แบบฟอร์ม มคอ.4
แบบฟอร์ม สมอ.08
แบบฟอร์ม บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
แบบฟอร์ม บทสรุปการเสนอหลักสูตรใหม่
แบบฟอร์ม-มคอ.2-ปริญญาตรี-ณ-ต.ค.-63
แบบฟอร์ม-มคอ.2-ปริญญาโท-ณ-ต.ค.-63
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)