ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มขอทราบแนวทางการพิจารณาผลการศึกษา
ขอแก้ไขผลการเรียนที่ติด I
ขอเปิดรายวิชาคณะศิลปศาสตร์
ขอปิดรายวิชา/กลุ่มการเรียน
แบบฟอร์ม ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับ (มคอ.1 เดิม)
แบบฟอร์ม รายละเอียดของหลักสูตร ป.ตรี (มคอ.2 เดิม) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 66
แบบฟอร์ม รายละเอียดของหลักสูตร บัณฑิตศึกษา (มคอ.2 เดิม) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 66
แบบฟอร์ม รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 เดิม) ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 66
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)