ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ   | ค้นหาเอกสาร
แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือราชการ
แบบคำร้องขอฝึกงานในหลักสูตร
แบบคำร้องขอฝึกสหกิจศึกษาในหลักสูตร
แบบตอบรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในหลักสูตร
ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน
ขอยกเลิกการใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม (นอกตารางเรียน)
ขออนุมัติเปลี่ยนรหัสวิชาลงทะเบียนเรียน (นศ.)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (22 รายการ)