ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 | ระดับปริญญาโท

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 | ระดับปริญญาโท

 

  คณะวิทยาศาสตร์ | Faculty of Science    
 
 
 
 
 
 
     
  คณะเกษตรศาสตร์ Faculty of Agriculture    
 
 
     
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering    
 
 
 
 
 
     
  คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts    
 
 
     
  คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences    
 
     
  คณะบริหารศาสตร์ Faculty of Management Science    
 
 
     
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข College of Medicine and Public Health