ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 | ระดับปริญญาเอก

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 | ระดับปริญญาเอก

 

  คณะวิทยาศาสตร์ | Faculty of Science    

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(Doctor of Philosophy Program in Chemistry)

 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
(Doctor of Philosophy Program in Science Education)

 
 
     
  คณะเกษตรศาสตร์ Faculty of Agriculture    

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Agriculture)

 
 
     
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering    

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(Doctor of Philosophy Program in Industrial Engineering)

 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering)

 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering)

 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering)

 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering)

 
     
  คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts    

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
(Doctor of Philosophy Program in Social Science and Development)

 
     
  คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences